تداوم اصلاحات با دولت اصولگرا (22/6/84)

وجه تشابهی میان این رویکرد تاریخی به مقوله مفاهیم مقدس از سوی سیاستمداران با جریان اصلاح طلبی در کشور وجود دارد. از علل اصلی ناکامی اصلاح طلب ها همین مصادره کردن واژه هایی مانند آزادی و اصلاحات به نفع خودشان و استفاده ابزاری از آنان بوده است به طوری که وقتی در مطبوعات و نشریات منشب به این طیف از این قبیل مفاهیم سخن گفته می شد و از سوی نخبگان آنها قلم فرسایی می گردد این گونه نشان می دادند که گویی پرچمدار اصلاح در جامعه ایرانی و در مقطع کنونی به دست آنها سپرده شده است. چنین خودپنداری از آنجا ناشی شده که اولا جریان دوم خرداد برای حرکت اصلاحات در کشور یک «تقطیع تاریخی» قایل شدند و ثانیا به گمان موفقیت در دست یابی به اهداف از پیش طراحی شده با ترویج اصلاحات غیر دینی و جذب مخاطبان بیشتر بتوانند از حمایت گروه های مخالف با ساختار نظام در داخل و اپوزیسیون خارج برخوردار شوند. در حالی که وقوع انقلاب اسلامی در ایران که ریشه در حرکت های اصلاحی دو قرن اخیر دارد آشکار ساخت که دربطن انقلاب ایران اصلاحات نهفته بود. زیرا که انقلاب ایرا نف انقلاب ایدئولوژیک اصلاح طلبانه بوده که ازدین مبین اسلام نشات گرفته است. از این رو نمی توان برای حرکت اصلاح طلبانه واقعی در ایران تقطیع تاریخی قایل بود. در غیر این صورت درک نادرست از ماهیت اصلاح طلبی تاریخی در ایران از سوی جریان ها ، خود را نشان می دهد ، چنانکه درباره جریان اصلاح طلبی از نوع دوم خردادی که در طی چند سال اخیر این مساله مبرهن بود.

از منظر دینی ، برترین مصلح تاریخی بشریت پیامبر بزرگوار اسلام (ص) بوده که از جانب خداوند ماموریت یافت تا به اصلاح جامعه ای بپردازد که اعتقادات خرافی همچون تار و پودی بر پیکره جامعه جاهلی تنیده بود. این به معنای اصلاح عقیدتی صرف نبود بلکه تمامی همت و تلاش پیامبر (ص) اصلاح اجتماعی و سیاسی بوده است . دین به مقوله اصلاح طلبی نگاه یک سویه ندارد رویکرد متوازن چند جانبه نسبت به مقوله اصلاحات در دین آمده است. حکومت دینی نیز فقط نگاه اصلاح عقیدتی نخواهد داشت. حکومت دینی میبایستی در راستای خواست تاریخی ملت ایران خود پرچمدار اصلاحات سیاسی و اجتماعی متوازن و چند جانبه بوده باشد تا جهد مخالفان گسترش تفکر دینی برای ارائه چهره فرد گرایانه از دین و تبلیغ ضرورت جدایی دو حوزه اجتماعی و فرد ازیکدیگر با ناکامی مواجه شود.

یکپارچگی در حاکمیت که با انتخاب رئیس جمهور اصولگرا حاصل گشت ، زمینه ای فراهم آورد تا حرکت اصلاح طلبانه انقلاب ایران که با سیطره جریان دوم خرداد بر امور اجرایی کشور با وقفه روبرو گردیده بود تداوم یابد. امید است دولت اصولگرای رئیس جمهور منتخب بتواند کاستی های چند ساله اخیر را جبران نموده و  با ایجاد اصلاحات دینی که شاخصه هایی چون رعایت حقوق و کرامت شهروندان ، عدالت اقتصادی و دوری گزیدن از فساد و تبعیض را در بر می گیرد . مردم را به سمت اصلاحات واقعی رهنمون سازد.

/ 0 نظر / 13 بازدید