(الگوی پارسونز و رئیس جمهور آینده – 20/3/83)

متمئناً مقام ریاست جمهوری در کشور بالاترین مقام اجرایی است و به تناسب دارا بودن چنین موقعیتی به لحاظ قانونی نیز دارای اختیاراتی است که در قانون اساسی کشور ذکر شده است با توجه به تحولات بوجود امده در دو دوره ریا ست جمهوری قبلی که پرداختن به ان وقت و نگارش دیگری را می طلبد مطلوب خواهد بود که هر یک از کاندید اهاییکه قصد ورودبه رقابت ریاست جمهوری اینده کشور را دارند الگوی پارسونزی را برای حفط و کار امدی نظام اسلامی سر لوحه اهداف و برنامه هایشان قرار دهند در این خصوص قابل ذکر است

الف (حفظ الگو :الگوی ارائه شده از سوی نظام اسلامی که مبتنی بر حفظ هویت فرهنگی

ودین ودر قالب (مردم سالاری دینی )تجلی پیدا کرده است نه تنها حفظ کلیت ان نیازمندطرح وبرنامه ریزی سازنده و کارا است بلکه باید بازو دودن موانع موجود بتوان یک الگو ی موفقی از نظام موجود رادر سطح منطقه وجهان به نمایش گذاشت خمیر مایه اصلی هویت این الگوباور های دینی مردم است تقویت باور های دینی و فرهنگی و مخصوصا نسل سوم انقلاب و تشویق به سمت وسوی حفظ این هویت که به عنوان نگاهبانانو پاسداران ارزشهای فرهنگی منبعث از هویت دینی باشند بیش از پیش همت والای برنامه ریزان و سیاستگذاران را می طلبد که رئیس جمهوری اینده باید به این امر مهم بپردازد .

ب)کسب هدف :بی شک هدفهای متعالی که انقلاب اسلامی ایران دنبال ان می باشد را باید  در زمره بهترین اهدافی دانست که هر نظام سیاسی مطلوب در صدد دست یابی به ان است همچنانکه انقلاب ما نیز از ابتدا  با  شعار هایی نظیر بر قراری عدالت اجتماعی و حاکمیت دین و ارزشهای دینی در عرصه حکومت و اجتماعی پایه ظهور داشت اگر اهداف  

یک حکومت را به دو هدف مادی و معنوی بر طبق الگوی پارسونز تقسیم بندی کنیم بر اوردن نیازهای معیشتی شهر وندان که درز پرتوان احساس امنیت و نداشتن دغدغه از گذران زندگی باید الویت اول نظام باشد در کنار براوردن این نیاز معقل و مشروع شهر وندان یک حکومت متولی رشت و تربیت احاد جامعهبه لحاظ اخلاقی نیز می باشد که این خود در گرو ایجاد محیطی سالم است بنابر این سر لوحه برنامه های پیشنهادی کاندیداهای ریاست جمهوری در  نظر گرفتن اهداف مادی ومعنوی جامعه توامان است هدف مادی جهت رفاه اقتصادی که در سابه براوردن این نیاز نیز هدف معنوی راحت تر و قابل قبول تر رواج تبلیغ و اشاعه می شود اگر نگاهی به عملکرد دولتمردان بیافکنیم کارنامه مثبت و قابل قبولی از تامین این دو هدف عمده تا بقاءو تداوم و مشروعیت بخشی یک نظام نیز در گرو ان است را مشاهده نمی کنیم چه اینکه اکثر وقت اینان به مناقشات سیاسی و مجادله های بیهوده سپری شد بنابر این یکی از مهمترین برنامه های رئیس جمهور اینده ایجاد شرایط مطلوب اقتصادی در جامعه است که اگر نتواند به این خواست مهم مردم پاسخ گوید یقینا جامعه را با بحرانها و التهابهایی مواجه خواهد نمود که مدیریت و کنترل بحرانهای اتی هزینه های جبران ناپذیری را به لحاظ داخلی و بین المللی برای کشور به همراه خواهد داشت .  

ج)تطبیق :هنر یک سیاستمدار خوب درک  تحولات جاری درسه سطح داخلی منطقه ای و بین المللیو بر نامه ریزی مناسب جهت انطباق با شرایط موجود می باشد که حیاط جامعه را تضمین می کند رئیس جمهور اینده نیز با تناسب مسئولیت سیاسی ای که بر    عهده دارد مهمترین نقش را در هماهنگی های سطوح مختلف ذکر شده ایفا خواهد کرد 

از علل اصلی سقوط حاکم مستبد و دیکتاتور عراق را ناتوانی وی از درک تحولاتمحیط پی رامونی و مخصوصا محیط داخلی و عدم توجه به مشروعیت نداشتن حزب بعثو نا اگاهی از انچه در نظام بین الملل می گذشت می دانند این نکته از این جهت باید برای رئیس جمهور اینده حائز اهمیت باشد که با توجه به شرایط مو جود در منطقه و جهان بتواند با استفاده از کار شناسان متخصصتوانایی قدرت چانه زنی در دو سطح منطقه ای و جهانی و هدایت ان به سمت مورد نظر و مطلوب نظام را داشته باشد چگونگی انطباق نیز به سیاستهایی بر میگرددکه رئیس جمهور اتخاذ خواهد نمود

د)یکپارچگی :رئیس جمهور اینده در چهار چوب حفظ حیات سیاسی نظام باید بتواند منافع جمع را که از ان به منافع ملی نیز تعبیر می شود یکدست نموده و بدوراز هر گونه مناقشه ای بی فایده بین انچه که خواست مردم است  با برنامه های حکومتی هماهنگی به وجوداورد

از سوی دیگر انسجام عناصری راکه می تواند به پویایی جامعه کمک نموده و وحدت ملی را تقویت کنند ضرورت دارد. از مولقه های تشتت برانگیز دوری نماید و خطوطی را برای فعالیت سیاسی گروههاتنظیم نمودهو یک اجماع کلی راجع به منافع جمع بوجود اورد که این یکپارچگی گشور را از خطر ات داخلی وخارجی مصون نگه خواهد داشت بنابراین

رئیس جمهور می بایستی خطوط قرمزی رامعین کرده که البته این خطوط نیز برای ما در قالب منافع ملی ای که جدای از آن منافع ارزش و اید ئولوزیکی ملت نیست می باشد دراین میان نقش مذهب و پارامترهای دینی بیش از پیش در انسجام این اجتماع به چشم می خورد فاکتورهای مذهبی وترویج انها در قالب سیاست های مدون می توان از بروز شکافهای قومی زبانی اعتقادی و طبقاتی جلوگیری نماید که نتیجه ان ایجاد یکپارچگی در سطح جامعه در ابعاد مختلف خواهد بود

/ 1 نظر / 12 بازدید
محسن

با سلام منظور از متمنا مطمنا نبوذه